Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Koch Juridisch Advies
Artikel 1 Opdrachtnemer
1.1 Koch Juridisch Advies is de eenmanszaak van mr C.S.C. Koch, jurist, gevestigd te Leiden, met als doel het verlenen van juridisch advies op het gebied van civiel recht en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 57993114.
Artikel 2 Algemene Voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Koch Juridisch Advies ten behoeve van haar opdrachtgever verricht, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.
2.2 Het door cliënt zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze expliciet en schriftelijk tussen cliënt en Koch Juridisch Advies zijn overeengekomen.
2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg met cliënt onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
2.5. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de intentie van deze algemene voorwaarden.
2.6 Koch Juridisch Advies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde doorgevoerd worden. Grote inhoudelijke wijzigingen worden met opdrachtgever besproken.
Artikel 3 Opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever is iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Koch Juridisch Advies overeenkomt dat Koch Juridisch Advies juridische diensten aan hem zal verlenen, hierna te noemen “cliënt”.
3.2 De cliënt draagt zorg voor de aanlevering van stukken en gegevens, waarvan Koch Juridisch Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
3.3 De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de stukken en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3.4 Koch Juridisch Advies heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3.5 De cliënt vrijwaart Koch Juridisch Advies van aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Koch Juridisch advies ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
Artikel 4 Uitvoering van opdracht
4.1 Tussen Koch Juridisch Advies en de cliënt komt een overeenkomst van opdracht tot stand met uitsluiting van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4.2 Koch Juridisch Advies is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de
eisen van goed vakmanschap in acht nemen.
4.3 Indien Koch Juridisch Advies bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maakt van de
diensten van derden, dan zal Koch Juridisch Advies zo veel mogelijk met de cliënt overleggen over
de keuze en inschakeling van de diensten van derden. Koch Juridisch Advies is voor de
gedragingen van deze ingeschakelde derden niet aansprakelijk.
Artikel 5 Offertes
5.1 Offertes van Koch Juridisch Advies zijn vrijblijvend. Een verstuurde offerte is tot 21 dagen na
verzending geldig. Indien cliënt een offerte aanvaardt, behoudt Koch Juridisch Advies het recht
om het aanbod binnen twee werkdagen na aanvaarding te herroepen.
5.2 Koch Juridisch Advies kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs
kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
5.3 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is Koch Juridisch Advies daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijking tot stand, tenzij Koch Juridisch Advies anders aangeeft.
5.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Koch Juridisch Advies niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes en
tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 6 Honorarium
6.1 Het door Koch Juridisch Advies in rekening te brengen honorarium wordt op uurbasis en in
euro in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
6.3 Koch Juridisch Advies factureert maandelijks de blijkens haar administratie verrichte
werkzaamheden, de ten behoeve van cliënt gemaakte kosten ( griffiegelden, procureurs- en
deurwaarderskosten e.d.) 5 % kantoorkosten, te vermeerderen met BTW.
6.4 Koch Juridisch Advies kan de aanvang/uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk stellen
van de betaling van een voorschot, te vermeerderen met BTW. Dit voorschot dient als depot ter
nadere verrekening van hetgeen uiteindelijk door de cliënt aan Koch Juridisch Advies is
verschuldigd.
6.5 De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, zonder korting of
verrekening.
6.6 Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie.
Artikel 7 Betwisting van de declaratie
7.1 Indien naar het oordeel van de cliënt het in rekening gebrachte honorarium of de in rekening
gebrachte kosten niet juist zijn, dient de cliënt Koch Juridisch Advies hiervan zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie, schriftelijk in kennis te
stellen.
7.2 De betwisting van de declaratie schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
Artikel 8 Betalingsverzuim
8.1 Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de cliënt van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. In een dergelijk geval is de cliënt wettelijke rente volgens artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd.
8.2 In geval van betalingsverzuim is Koch Juridisch Advies gerechtigd om, onverminderd haar recht op betaling, de verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat Koch Juridisch Advies slechts over nadat cliënt een redelijke termijn is gegeven om de betalingsachterstand in te lossen en zich in geval van beëindiging te voorzien van alternatieve juridische bijstand.
8.3 Indien de cliënt niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen niet nakomt, dan komen, naast het overeengekomen honorarium en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor cliënt, waaronder ook de kosten van aangetekende postverzendingen, het inwinnen van inlichtingen en deurwaarderskosten. Cliënt is aan Koch Juridisch Advies alle door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Iedere aansprakelijkheid van Koch Juridisch Advies zal zijn beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de dekking van de door haar afgesloten verzekering tegen beroepsfouten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen risico.
9.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering, krachtens de genoemde verzekering kan plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door Koch Juridisch Advies in rekening gebrachte honorarium terzake de betreffende opdracht, met een maximum van euro 1.000 ( exclusief BTW).
9.3 Koch Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Koch Juridisch Advies haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door cliënt verstrekte gegevens.
9.4 Koch Juridisch Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade die cliënt als gevolg van de door Koch Juridisch Advies geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële
Artikel 10 Auteursrecht
10.1 Het auteursrecht op door Koch Juridisch Advies vervaardigde overeenkomsten en adviezen of anderszins in het kader van de opdracht vervaardigde schriftelijke stukken berust bij Koch Juridisch Advies, tenzij een andere auteursrechthebbende op het stuk zelf vermeld is.
10.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koch Juridisch Advies zullen door de cliënt geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels uit vorenbedoelde stukken worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
Artikel 11 Vertrouwelijkheid
11.1 Zowel Koch Juridisch Advies als de cliënt staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.
11.2 Nadat de werkzaamheden overeenkomstig de opdracht verricht zijn wordt het dossier met stukken en gegevens, maximaal vijf jaren bewaard. Daarna heeft Koch Juridisch Advies het recht
het dossier zonder nadere aankondiging volledig te vernietigen, tenzij cliënt en Koch Juridisch Advies schriftelijk anders overeengekomen zijn.
Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Koch Juridisch Advies waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen die verband houden met overeenkomsten, adviezen, offertes, facturen etc. tussen cliënt en Koch Juridisch Advies zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank in de vestigingsplaats van Koch Juridisch Advies.
12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen hun geschil in onderling overleg te beslechten.